Cursusvoorwaarden

maatwerk.jpg

Start cursussen

Dit jaar ( 2017 -2018) starten de cursussen muziek in week 36 ( vanaf maandag 4 september) week 37 (vanaf maandag 11 september) en beeldend start in week 38 (vanaf maandag 18 september.
In deze weken zijn ook de open weken. Deze zijn bedoeld om belangstellenden, die twijfelen aan welke cursus ze willen deelnemen, nader te informeren. Loop eens binnen!


Proefles

Voor al onze cursussen bieden wij een gratis proefles aan. Dat wil zeggen dat er geen kosten zijn verbonden aan de gevolgde proefles, als u besluit om toch niet deel te nemen aan de cursus waarvoor u een proefles heeft gevolgd. Als u na het volgen van een proefles besluit om deel te nemen aan de cursus waarvoor u een proefles heeft gevolgd dan is de gevolgde proefles de eerste les van de reeks. Bijvoorbeeld: u volgt een proefles voor een cursus schilderen van 12 lessen. U besluit na de proefles dat u deze cursus gaat volgen, u betaalt 12 lessen. Indien u besluit om deze cursus niet te gaan volgen dan hoeft u niets te betalen.


Inschrijving

U schrijft zich via onze website in met een door u ingevuld inschrijfformulier. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van de maandelijkse cursusprijs en verklaart u zich akkoord met de in dit programma geformuleerde voorwaarden. Bij onvoldoende inschrijvingen zal een geplande cursus niet doorgaan. U schrijft in principe voor een gehele cursus in; bij een aantal cursussen bestaat de mogelijkheid om voor een 1e of 2e serie lessen in te schrijven. Hoewel de inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst, hebben mensen die voor een gehele cursus inschrijven voorrang op diegenen die voor de helft van een cursus inschrijven. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus (tijdelijk) worden stopgezet. Na aanvang van de cursus ontvangt u een factuur en daarop staat aangegeven wanneer de maandelijkse termijnen van uw bankrekening worden geïncasseerd. Gewoonlijk zal dit rond de 28e van de maand zijn. Het factuurbedrag zal worden verdeeld over het aantal maanden dat de cursus duurt. Op het inschrijfformulier kunt u zelf een keuze maken.


Tussentijdse plaatsing

Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk. Bij tussentijdse plaatsing betaalt u naar rato van het aantal te volgen lessen.


Kortingsregelingen

Hieronder vindt u informatie over de kortingsregelingen die bij de Aleph gelden. Indien u voor een van de kortingsregelingen in aanmerking komt, vult u de desbetreffende letter in op het inschrijvingsformulier op de site.

Kortingsregeling van 10%

A korting van 10 % indien de cursist jonger is dan 18 jaar en/of is houder van een cjp-pas en inschrijft voor een cursus voor volwassenen.

B korting van 10 % voor volwassenen indien de cursist deelneemt aan een 2e of 3e cursus van minimaal 12 lessen gedurende eenzelfde periode. De cursus die het hoogst in prijs is, wordt als eerste aangemerkt.

Kortingsregeling van 50%

C korting van 50 % indien de cursist deelneemt aan een 2e cursus dans jeugd De cursus die het hoogst in prijs is, wordt als eerste aangemerkt.


Vervanging docent bij ziekte

Bij eventuele ziekte van een docent kunnen maximaal 2 lessen gedurende het seizoen vervallen. Vaak zal echter worden getracht vervanging te vinden. Onze administratie zal proberen u telefonisch zo spoedig mogelijk in te lichten over eventuele uitval van lessen. Het is hiervoor van belang dat wij over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken van u. U kunt hiertoe het wijzigingsformulier hier invullen.


Peildatum BTW

Voor de in de overzichten genoemde leeftijden geldt als peildatum 1 september 2016. Alle tarieven voor volwassenen (vanaf 21 jaar) zijn inclusief 21% BTW.


Meer armslag bij een minimuminkomen

De gemeente Heusden wil iedereen zo veel mogelijk laten meedoen aan en -genieten van allerhande activiteiten. Hiervoor kunt u een Heusden Pas aanvragen. Met de Heusden Pas kunt u een bijdrage of korting krijgen bij diverse activiteiten. De pas kunt u aanvragen via de gemeente Heusden.


Jeugdsportfonds

Sommige ouders kunnen eenvoudigweg geen cursussen betalen. Door het jeugdcultuurfonds kunnen kinderen van 6 – 18 jaar door tussenkomst van een intermediair gratis of bijna gratis een cursus volgen. U kunt niet zelf uw kind opgeven, maar een intermediair zoals een leerkracht, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker kan dat wel. Meer informatie vindt u op www.jeugdsportfonds.nl 


Publicatie van foto- en filmmateriaal

Tijdens de cursussen, concerten, voorstellingen, exposities en andere openbare activiteiten door cursisten en medewerkers kan er gefotografeerd worden of worden er video-opnames gemaakt. Deze beelddragers worden vaak gebruikt voor publicaties in diverse media of door de Aleph zelf in brochures, advertenties en op de website. De Aleph gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij inschrijving, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend. Stuur dan vóór de start van uw cursus een brief naar: centrum voor de kunsten de Aleph, postbus 105, 5150 AC Drunen o.v.v. de cursus waar u (of uw kinderen) aan deelneemt.


Uitschrijving/opzegging

Wanneer u gedwongen bent na inschrijving af te zien van deelname, kunt u zich kosteloos twee weken voor aanvang van de cursus afmelden. Alleen uitschrijvingen via de website nemen wij in behandeling. Voor annuleringen die ons later dan twee weken voor aanvang bereiken, berekenen wij in ieder geval € 25,00 administratiekosten. Na aanvang van de cursus is opzeggen mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Bij uitschrijving aan het einde van een cursus of cursusjaar zijn geen kosten verbonden. Bij tussentijds uitschrijven, dus nadat de nieuwe lessenreeks is begonnen en waaraan de cursist ook daadwerkelijk heeft deelgenomen, wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Kwijtschelding of restitutie van cursusgeld is slechts mogelijk in geval van zeer bijzondere omstandigheden. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur van de Aleph. Voor de muziek- dans- en bewegingscursussen geldt dat u bent ingeschreven totdat u zich uitschrijft. Dit kan twee keer per seizoen in juli en in december, waarbij geen opzegtermijn geldt en ook geen administratiekosten in rekeningworden gebracht.

Opzeggen voor een cursus moet altijd via de website

Klik hier om uit te schrijven

 


Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand behoudt de Aleph zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een cursist zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de cursist.


Materiaalkosten/materiaalkaarten

Alle cursusprijzen zijn exclusief materiaalgebruik, tenzij anders vermeld. De benodigde materialen zijn veelal bij ons verkrijgbaar. Om tijdrovende administratie te voorkomen gebruiken wij hiervoor materiaalkaarten van € 20,-. Deze kaart(en) koopt u in de eerste les bij het beheer. In de cursussen waar naar model wordt gewerkt, worden de modelkosten met elkaar gedeeld. Heel veel gereedschap is aanwezig, toch dient het aanbeveling klein handgereedschap zoals bijvoorbeeld raspen en een beitel (bij de ruimtelijke cursussen) en kwasten en verf (bij schilderen) zelf aan te schaffen.


Werkplaatsgebruik

Binnen de ateliers en zalen van de Aleph gelden regels voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Regels over gebruik van de ruimte, persoonlijke beschermingsmiddelen of bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke materialen. U dient zich aan deze regels te houden. U vindt de regels in de vorm van richtlijnen of sjablonen in informatie die u van ons ontvangt of bij de desbetreffende plaatsen of machines in de ateliers en zalen. Voor meer informatie of vragen hierover kunt u terecht bij uw docent of de aanwezige beheerder. Per werkplaats is er een huishoudelijk reglement over gereedschappen, materialen en opruimen. De werkplaatsen zijn alleen buiten de normale cursustijden, en bij aanwezigheid van een beheerder, in het centrum te gebruiken.


Knipkaart ateliergebruik

Indien men buiten de cursustijd gebruik wil maken van de ateliers dient me een knipkaart aan te schaffen. Met deze kaart kan men 10 dagdelen vrij werken in de ateliers op tijden dat er geen cursus is. Voor cursisten is de prijs hiervan € 12,- voor niet cursisten € 50,- deze prijs is inclusief kopje koffie/thee.


Klachten

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. We verzoeken u eventuele opmerkingen en/of klachten schriftelijk in te dienen. De Aleph zal uw klacht binnen een maand in behandeling nemen en u schriftelijk informeren.


Aansprakelijkheid

De directie van de Aleph kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van werkstukken, instrumenten, kleding en/of materiaal. Wij adviseren u dan ook om deze mee te nemen of, voorzien van naam, goed op te bergen in de daarvoor bestemde laden en kasten. Aan het eind van het cursusseizoen dienen alle persoonlijke bezittingen meegenomen te worden. Het is voor centrum voor de kunsten de Aleph van belang over de juiste gegevens van haar cursisten te beschikken. Daarom vragen we aan alle cursisten dit formulier in te vullen zodat alles weer up to date is. U kunt hier uw wijzigingsformulier downloaden


Algemeen

In gevallen waarin deze cursusvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de Aleph.


Klantenservice